ژن استار

آرژنین مکملی برای افزایش قدرت و پمپاژ خون

/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A7%DA%98-%D8%AE%D9%88%D9%86

ال آرژنین یک اسید آمینه است. اسیدهای آمینه عناصر سازنده پروتئین ها هستند و به دسته های ضروری و غیر ضروری تقسیم می شوند. آمینو اسیدهای غیر ضروری در بدن ساخته می شوند ، اما آمینو اسیدهای ضروری چنین نیستند. به همین ترتیب ، آنها باید از طریق رژیم غذایی تأمین شوند .ال-آرژنین نیمه ضروری یا شرطی ضروری در نظر گرفته می شود ، به این معنی که تحت شرایط و شرایط خاصی از جمله بارداری ، شیرخوارگی ، بیماری بحرانی و تروما ضروری می شود.