ال کارنتین

ال کارنیتین چیست؟

/%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

ال کارنیتین ترکیبی است که توسط بدن از اسید آمینه های لیزین و متیونین تولید می شودال کارنیتین به عنوان یک انتقال دهنده و حمل کننده اسیدهای چرب با زنجیره طولانیباعث افزایش سوخت و ساز سلولی می شود. به میتوکندری سلولی