کربوهیدرات


کربوهیدرات ها در بیوشیمی به عنوان ساکارید نیز شناخته می شوند. سپس ساکاریدها به چهار گروه شیمیایی تقسیم می شوند: مونوساکاریدها ، دی ساکاریدها ، الیگوساکاریدها و پلی ساکاریدها. به طور کلی ، مونوساکاریدها و دی ساکاریدها به عنوان قندها دسته بندی می شوند. به قندها معمولاً کربوهیدرات ساده نیز گفته می شود. الیگوساکاریدها و پلی ساکاریدها معمولاً به عنوان کربوهیدرات های پیچیده معرفی می شوند.کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دسته‌بندی