آمینو اسیدآمینو اسیدها


پروتئین ها از بلوک های سازنده ای به نام اسیدهای آمینه یا آمینو اسید تشکیل  شده اند.
اسیدهای آمینه به دو نوع تقسیم می شوند:
اسید آمینه های ضروری
اسید آمینه های غیر ضروری

که هردو برای رشد و ترمیم بافت عضلانی بسیار اهمیت دارند .
اسید آمینه های ضروری در بدن تولید و ساخته نمی شوند و بدن برای تامین این اسید آمینه ها نیاز به مواد غذایی پروتئینی و یا مکمل های پروتئینی دارد.